Privatumo Politika

Privatumo Politika

VŠĮ Capital Badminton Club

PRIVATUMO POLITIKA

Galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d.

VŠĮ Capital Badminton Club (toliau – mes, mūsų ir t.t.), tvarkydama asmens duomenis, siekia apsaugoti visų asmenų privatumą. VŠĮ Capital Badminton Club asmens duomenis tvarko pagal ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR) ir taikytinus nacionalinius teisės aktus. Šioje Privatumo politikoje bendrai nurodyta, kaip mes renkame Asmens duomenis, ir juos saugome. Papildoma informacija apie tai, kaip tvarkome jūsų Asmens duomenis, pateikta sutartyse, įskaitant mūsų Duomenų saugojimo politiką. Sąvokų apibrėžtys: Valdytoja jūsų Asmens duomenų valdytoja yra VŠĮ Capital Badminton Club, kuriai pateikėte savo Asmens duomenis dėl jus siejančių sutartinių arba ikisutartinių santykių arba kurios Paslaugomis jūs (arba juridinis asmuo, arba subjektas, kurio galutiniu tikruoju savininku esate laikomas) ketinate naudotis.

Klientas fizinis asmuo, kuris naudojasi Paslaugomis, jomis naudojosi arba yra išreiškęs ketinimą jomis naudotis.

BDAR 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Asmens duomenys

bet kokia informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu arba kitu fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti ir kurio duomenys tvarkomi pagal šią Privatumo politiką bei taikytinus teisės aktus (pavyzdžiui, su kliento kaip juridinio asmens galutiniu tikruoju savininku).

Tvarkymas bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą,  įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos prie jų suteikimą, užklausų teikimą, perdavimą ir kt.).

Paslaugos bet kurios VŠĮ Capital Badminton Club siūlomos arba teikiamos paslaugos.

VŠĮ Capital Badminton Club PRIVATUMO POLITIKA

 1. Bendroji informacija

Kada taikoma ši Privatumo politika?

Ši Privatumo politika taikoma, kai naudojatės, pasinaudojote arba esate išreiškęs ketinimą naudotis VŠĮ Capital Badminton Club paslaugomis. Ji taip pat taikoma tais atvejais, kai su kuriomis nors Paslaugomis esate susijęs netiesiogiai (pavyzdžiui, kaip įmonės arba privatūs asmenys, atstovas).

Kokio pobūdžio mano Asmens duomenys tvarkomi?

Kokios tiksliai apimties Asmens duomenys tvarkomi, priklauso nuo Paslaugų rūšių arba santykių su VŠĮ Capital Badminton Club. VŠĮ Capital Badminton Club pagrindinė veikla susijusi su sportinės veiklos organizavimu vaikams ir suaugusiems, turnyrų organizavimu, pramoginių renginių organizvimu  bei kitų Paslaugų teikimu. Jūsų Asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume teikti šias Paslaugas.

Renkame ir tvarkome šiuos Asmens duomenis:

tapatybės nustatymo duomenys, kaip antai vardas, pavardė, gimimo metai, lytis,

kontaktiniai duomenys, kaip antai gyvenamosios vietos adresas arba adresas korespondencijai, telefono numeris (mobiliojo telefono numeris), el. pašto adresas;

Mes netvarkome jautrių duomenų, susijusių su jūsų sveikata, etnine kilme, religiniais arba politiniais įsitikinimais.

Duomenis apie vaikus renkame tik jeigu jie naudojasi VŠĮ Capital Badminton Club Paslaugomis.

Kaip VŠĮ Capital Badminton Club renka mano asmens duomenis?

Paprastai VŠĮ Capital Badminton Club Asmens duomenis gauna tiesiogiai iš asmens, su kuriuo tokie duomenys susiję. Pavyzdžiui, kai jūs:

 • pasirašote sutartį su VŠĮ Capital Badminton Club
 • susisiekiate su VŠĮ Capital Badminton Club (pavyzdžiui, parašėte email’ą)

Tam tikrais atvejais VŠĮ Capital Badminton Club asmens duomenis gauna iš asmenų, kurie nėra duomenų subjektas (pvz., jūs). Taip atsitinka tais atvejais, kai, pavyzdžiui, vienas iš tėvų pateikia prašymą suteikti su vaiku susijusią paslaugą arba kai juridiniai asmenys pateikia prašymą suteikti paslaugas, susijusias su jų darbuotojais. Tokiais atvejais reikalaujame, kad apie Asmens duomenų atskleidimą VŠĮ Capital Badminton Club ir apie tokių Asmens duomenų Tvarkymo tikslą būtų informuoti duomenų subjektai. Be to, tokiais atvejais reikalaujame, kad, kai teikiate ne savo, o kito duomenų subjekto Asmens duomenis, supažindintumėte tokį duomenų subjektą su mūsų Privatumo politika.

Ar VŠĮ Capital Badminton Club naudoja slapukus?

Ne, VŠĮ Capital Badminton Club ne naudoja slapukus, kurie yra nedideli tekstiniai failai, įrašomi į jūsų kompiuterį, išmanųjį telefoną arba į kitą prietaisą, siekiant pagerinti interneto svetainės veikimą ir supaprastinti naudojimąsi ja.

 1. Kodėl VŠĮ Capital Badminton Club renka ir tvarko mano Asmens duomenis?

Paslaugų teikimas

 • Pirmoji ir svarbiausia priežastis, dėl kurios mums reikia jūsų Asmens duomenų, susijusi su Paslaugų teikimu.

III. Reklama ir tiesioginė rinkodara

Kas gauna VŠĮ Capital Badminton Club reklaminius ir tiesioginės rinkodaros pranešimus?

Mūsų reklaminiai ir tiesioginės rinkodaros pranešimai (kaip antai pranešimai apie mūsų teikiamas Paslaugas ir susijusias akcijas) siunčiami Klientams, kurie yra davę sutikimą gauti iš VŠĮ Capital Badminton Club tiesioginės rinkodaros ir reklaminius pasiūlymus. Tokie Klientai gauna VŠĮ Capital Badminton Club naujienlaiškius ir tiesioginės rinkodaros pranešimus emailu.

Kaip duodamas sutikimas gauti reklaminius ir tiesioginės rinkodaros pranešimus?

Klientai gali duoti sutikimą gauti reklaminius ir tiesioginės rinkodaros pranešimus pasirašydami sutartį arba patvirtindami tai emailu.

Kokią reklamos ir tiesioginės rinkodaros veiklą vykdo VŠĮ Capital Badminton Club?

VŠĮ Capital Badminton Club siunčia naujienlaiškius ir tiesioginės rinkodaros pranešimus.

Ar galiu nesutikti su mano Asmens duomenų naudojimu tiesioginės rinkodaros tikslais?

Klientai turi teisę bet kada nemokamai paprieštarauti jų Asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais. Norėdami pasinaudoti šia teise, susisiekite su VŠĮ Capital Badminton Club, kurios rinkodaros medžiagos nebenorite gauti. 

 1. Dalijimasis mano asmens duomenimis ir jų apsauga

Kas gali susipažinti su mano Asmens duomenimis?

Susipažinti su jūsų Asmens duomenimis gali tik tokią teisę turintys asmenys VŠĮ Capital Badminton Club

viduje arba VŠĮ Capital Badminton Club pasitelktos trečiosios šalys, arba kiti asmenys, kai to reikalaujama arba leidžiama pagal įstatymus. Jeigu Asmens duomenų Tvarkymu VŠĮ Capital Badminton Club  vardu užsiima trečioji šalis, VŠĮ Capital Badminton Club samdo tik tokias trečiąsias šalis, kurios pateikia pakankamai garantijų dėl tinkamų techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimo, kad Tvarkymas atitiktų BDAR bei taikytinų teisės aktų reikalavimus ir būtų užtikrinta jūsų teisių apsauga.

Tvarkymo veikla, kurią vykdo trečiosios šalys, visada reglamentuojama Privatumo ir duomenų tvarkymo sutartimi arba kitomis specialiosiomis sąlygomis, dėl kurių VŠĮ Capital Badminton Club susitaria su tokiomis trečiosiomis šalimis tvarkytojomis.

Su kuo gali būti dalijamasi mano Asmens duomenimis?

Dėl teikiamų Paslaugų pobūdžio privalome dalytis Klientų Asmens duomenimis vykdydami kasdienę veiklą – aptarnaudami VŠĮ Capital Badminton Club klientus.

Jūsų Asmens duomenis galime atskleisti:

 • VŠĮ Capital Badminton Club partneriams, su kuriais VŠĮ Capital Badminton Club kartu teikia (tiekia) Paslaugas (tokioms Paslaugoms ir produktams teikti (tiekti), taip pat tokiems produktams reklamuoti);
 • įgaliotiems auditoriams, teisės ir finansų konsultantams;
 • VŠĮ Capital Badminton Club samdomiems Asmens duomenų tvarkytojams, kurie VŠĮ Capital Badminton Club padeda teikti Paslaugas;

Kaip VŠĮ Capital Badminton Club apsaugo mano Asmens duomenis?

Siekdami apsaugoti jūsų Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, neteisėto Tvarkymo arba atskleidimo, netyčinio praradimo, pakeitimo arba sunaikinimo, taikome reikiamas taikytinų įstatymų reikalavimus atitinkančias priemones. Tokios priemonės apima technines priemones, kaip antai tinkamų kompiuterių sistemų parinkimas ir sąranka, svarbių jungčių apsaugą, duomenų ir failų apsaugą, taip pat organizacines priemones, kaip antai prieigos prie šių sistemų, failų ir įrenginių ribojimą.

Kokias teises turiu?

VŠĮ Capital Badminton Club siekia užtikrinti, kad Asmens duomenų Tvarkymo veikla būtų sąžininga ir skaidri, taip pat kad būtų nuolat užtikrinamos visos taikytinuose įstatymuose numatytos asmenų teisės. Konkrečiai kalbant, turite tokias teises:

 • teisę susipažinti su VŠĮ Capital Badminton Club tvarkomais savo Asmens duomenimis. Jūsų prašymu VŠĮ Capital Badminton Club: o patvirtina, ar su jumis susiję Asmens duomenys tvarkomi, ar ne, ir pateikia informaciją apie Tvarkymo tikslus, atitinkamų Asmens duomenų kategorijas ir gavėjus, kuriems Asmens duomenys atskleidžiami, arba tokių gavėjų kategorijas; o jums praneša, kokie Asmens duomenys tvarkomi, ir visą turimą informaciją apie jų šaltinį;
 • teisę reikalauti, kad ištaisytume netikslius Asmens duomenis;
 • kai Asmens duomenų Tvarkymas grindžiamas sutikimu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą (toks atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto Tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui);
 • tam tikromis aplinkybėmis turite teisę reikalauti ištrinti Asmens duomenis arba riboti jų Tvarkymą;
 • teisę prieštarauti Asmens duomenų Tvarkymui tam tikrais tikslais ir tam tikromis sąlygomis;
 • taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai –Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai Lietuvoje.
 1. Kiek laiko VŠĮ Capital Badminton Club saugo Asmens duomenis?

Kiek laiko VŠĮ Capital Badminton Club saugo mano Asmens duomenis?

Asmens duomenys saugomi pagal taikytinus įstatymus ir ne ilgiau nei būtina. Asmens duomenų saugojimo laikotarpius nustato VŠĮ Capital Badminton. V. Su Asmens duomenų tvarkymu susijusios jūsų teisės

VII. Profiliavimas ir automatizuotas sprendimų priėmimas

Neatliekamas.


Norite Pradėti Sportuoti?

Ateik Pabandyti. Duosime Raketę, Paaiškinsime Taisykles.